bakgrundsbild
Vintervag
Bloggat av kungliga bibl.

Öppettider på folkbiblioteken 2016

Läs mer »


Vissa statistikuppgifter är förifyllda

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Öppettider på folkbiblioteken 2016

Läs mer »


Nyhet: Konferens för översättare i maj

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets
Nywebb

Aktuellt

Förstudierapporten ”Nya Götawebben” är klar

Under hösten har arbetet med förstudien av den nya Götawebben pågått under ledning av Björn Dahlqvist, projektledare från Region Östergötland. Arbetsgruppen bestående av personal från Regionbiblioteket och folkbiblioteken har jobbat med att ta fram en behovsbild utifrån användarna av den nya webben.

Förstudien har formulerat effektmål och genomfört en behovskartläggning. Behoven beskrivs ur perspektiven personal, användare och prioriterade målgrupper och har grupperats till ett antal behovskategorier. Med utgångspunkt i behoven har krav och åtgärder formulerats. Dessa kan delas in i tre typer:
• Krav och riktlinjer för en ny webb
• Åtgärder i nuvarande webben
• Utredningsfrågo

Läs mer »
Broar-till-historien-160205-(2)

Aktuellt

Broar till historien

En annons i lärartidningen i december förra året gick ut i 240 000 exemplar. I början av februari kommer en nylansering av verktyget att göras. Broar till historien.se är en webbportal och verktyg för dig som pedagog på skola eller kulturarvsinstitution. Inriktningen är forskning och arbete med källor för elever i grundskola och gymnasium. Här kan också skolbibliotek komma in och foklbibliotekens lokalhistoriska miljöer.
Broar till historien och bibliotekens lokalhistoriska miljöer


 

Läs mer »

Aktuellt

Biblioteken hjälper asylsökande att komma in i samhället

Biblioteken betyder mycket för asylsökande. Här får de hjälp, finner ro och aktiviteter i en annars ångestfylld tillvaro. Det visar en rapport från Regionbibliotek Stockholm, som låtit företaget Miklo göra strukturerade gruppintervjuer med asylsökande och med bibliotekarier från Stockholmsregionen.
Av de asylsökande som intervjuats berättade ungefär tre av fyra att de är återkommande besökare på biblioteket och att biblioteken fyller en viktig funktion för dem. Tre av fyra har också stor kunskap om biblioteken och deras verksamhet.
Några av huvudskälen till att gå på biblioteket är boklån, användning av IT, språkutveckling och för att få hjälp av personalen med olika uppgifter.
Flera nämner också biblioteket som en mötesplats där de både har möjlighet att träffa andra i samma sits och personalen på biblioteket. Flera intervjuade lyfter fram att de generellt får hjälp vad det än handlar om: att till exempel översätta något, förstå ett brev från en myndighet, fråga om vilken buss som går till en viss plats eller att låna böcker på ett visst språk.
Men de upplever också vissa begränsningar, som att få personer inom personalen talar deras språk och att litteraturen på modersmålet är begränsad.
De intervjuade ser biblioteken som en plats där den hjälp de får med språk och samhällsorientering skulle kunna utvecklas. De ger även förslag på att biblioteken också skulle kunna fylla en funktion vad gäller fritidsysselsättning av olika slag.
De intervjuade bibliotekarierna hade i hög grad liknande erfarenheter och upplevelser av situationen för deras besökare som är asylsökande eller som har varit kort tid i Sverige. Alla har någon verksamhet, som de vill utöka, för målgruppen. Alla upplever också brister och tillkortakommanden som bland annat begränsat antal i personalen som har specialkompetens, och brist på kännedom om olika länders klassiker.
Personalens önskemål om utveckling av biblioteken och bibliotekens tjänster liknar de asylsökandes. De vill också veta mer om hur asylsökande upplever bibliotekets erbjudande, om de får det de behöver, samt kunskap om hur de kan ge ett ännu bättre bemötande.
Läs mer:
http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/

Läs mer »
Fristad1

Aktuellt

Fristad Linköping

Av Annika Ekström Stockman

En kväll i början av december hölls ett första estradsamtal på Linköpings stadsbiblioteks scen, med representanter från Svenska PEN och Sveriges författarförbund. Avsikten var, att för den intresserade allmänheten i region Östergötland, presentera och förklara: Vad är en fristad? Varför blir Linköping fristad? Hur går det till?
Städer runt om i världen har sedan 1990-talet erbjudit författare en fristad. Stavanger i Norge som numera är säte för ICORN, var en av de första fristäderna. Idag har antalet fristäder i Sverige ökat fortare än i Norge och är i skrivande stund uppe i 15. I hela världen finns ca 50 fristäder – med ett utökat åtagande: konstnärer, musiker och journalister kan också erbjudas en plats.

Läs mer »
Skolbibrapp

Aktuellt

Förstudien “Skolbiblioteken i Östergötland” är släppt

Nu finns rapporten att ladda ner som PDF.

Läs mer »

Sök på länsbibliotek
Kalender

torsdag 11 februari kl 09:30 - 16:00

INSTÄLLT! Götabarn

Plats: Boxholms bibliotek
Syfte: Nätverksträff för personal som arbetar med barn inom Götabiblioteken
Kontaktperson: Annika Holmén, 010-1039315, annika.holmen@regionostergotland.se

Program och anmälan här!


Till kalendern
Facebook