bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Skolbiblioteken i Östergötland-en förstudie

Skrivet av: Helena Agnemar 2015-01-20
4324931538 deab8fac83 z

När den nya skollagen kom 2010 var den en bra förstärkning i utvecklingen för alla elevers rätt till ett skolbibliotek.

Forskningen som finns på området stödjer att tillgång till bra skolbibliotek med generösa öppettider och utbildad personal där biblioteken också är väl integrerade i skolans pedagogiska arbete, är bra för elevernas utveckling och inlärning.

I Östergötland är det stora skillnader mellan eleverna  på tillgången på sådana skolbibliotek.

Ett bra skolbibliotek har definierats, bl a av Svensk Biblioteksförening i följande meningar:

Skolbiblioteken ska arbeta med elevernas läslust så de får möjlighet att bli god läsare vilket är en av grunderna för bra inlärning.

Skolbiblioteken ska också arbeta med informationssökning och kritiskt granskande så att eleverna kan välja och ha underbyggda åsikter för sina val. Inte minst när de ska hantera flödet av information som finns på internet är en sådan kunskap viktig.

Skolbiblioteken ska vara väl integrerade i skolan så att pedagogerna oavsett vad de undervisar i arbetar ihop med bibliotekarierna för att eleverna ska utvecklas och nå sina kunskapsmål. Biblioteken ska vara öppna hela skoldagen och eleverna ska ha tillgång till skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter och databaser. Elever med någon funktionsnedsättning ska ha tillgång till anpassade medier och för de elever som har svenska som andraspråk ska det finnas medier på modersmålet.

Skillnaderna i vilken tillgång man har beror på var man bor. Eftersom utformningen av biblioteken är beroende av vilka politiska prioriteringar som görs, vad skolorna väljer att satsa på vilket i sin tur ofta beror på vad rektororena tycker är viktigt, om det finns engagerade pedagoger och förstås vilka resurser man har.

Vad kan man då göra i dagsläget?

Regionbibliotek Östergötland kommer under våren 2015 att göra en förstudie med syftet att undersöka hur skolbiblioteken är organiserade i kommunerna i Östergötland. Vad man har för förutsättningar och vilka behov som finns för att man ska kunna få fullvärdiga skolbibliotek.

Förstudien ska leda till ett projekt som ska verka för att driva en utveckling i kommunerna som leder en mer jämlik skolbiblioteksverksamhet i Östergötland.